Η Survey Digital παρέχει πλήρη διαχείριση στα 8 πάρκα της MASDAR / SOMELEC συνολικού ύψους 16,6MW στην Μαυριτανία- Αφρική. Οι υπηρεσίες ανάθεσης αφορούν τη διαχείριση των μετατροπέων και υβριδικών  SCADA, μεσαίας τάσης και επίβλεψη θερμοκρασίας για την επίτευξη της ισορροπίας των συστημάτων.