2 Φ/Β έως 10MW – Hydro Solar A.E.

H Survey Digital Photovoltaics αναλαμβάνει την ανάπτυξη, μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, δύο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος έως 10 ΜW στην ελληνική επικράτεια, για την εταιρεία “Hydro Solar A.E.”.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top