Ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς καθώς και της σταδιακής αύξησης ισχύος των νέων Φ/Β πλαισίων, το Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης της Survey Digital Photovoltaics, αναβάθμισε και ενίσχυσε τον εξοπλισμό της με το I-V tester (curve tracer) της PVE (PVPM 1500X), όπου καθιστά εφικτό τον έλεγχο απόδοσης Φ/Β πλαισίων υψηλών ρευμάτων και στοιχειοσειρών έως 1500V.