Φ/Β έργο 8.171,82 kWp, στην περιοχή “Καλλίδρια” Κιλκίς.