Φ/Β έργο 4.302,36 kWp, στην περιοχή “Καλλίδρια” Κιλκίς.