Φ/Β σταθμός 498.60 kWp, στη θέση Εβερνόζη, Δήμος Τυρνάβου Λάρισας.